1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst of het verval van betalingsplicht van de uitgeschreven factuur.

 4. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 10 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

 5. Het protest tegen de factuur en/of de algemene voorwaarden dient schriftelijk te gebeuren binnen de 10 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Na voornoemde tijdspanne wordt van stilzwijgende toestemming uitgegaan voor zowel de factuur als voor de bijbehorende algemene voorwaarden.

 6. Alle facturen zijn elektronisch te betalen tenzij anders werd bedongen.

 7. Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50.

 8. Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn heeft de maatschappij het recht om producten in het kader van online marketing (zoals bv. websites, (promo)video's en commercials, facebookpagina's, etc.) in afwachting van betaling en/of de juridische invorderingsprocedure; het product of de betrokken producten offline te halen.

 9. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van € 50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen. 

 10. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting of stilzwijgende toestemming in de loop van de samenwerking.

 11. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken, de vrederechter of de deurwaarder territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

 12. In geval van door onze vertegenwoordiger aanvaarde bestellingen, zijn deze slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

 13. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

 14. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren,behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 15. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 16. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

 17. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

 18. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.

 19. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

 20. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.